شاید تا کنون شنیده باشید گوهر الماس دارای ویژگی به نام دو شکستی می باشد.
در ادامه قصد داریم شما را با این ویژگی الماس بیشتر آشنا کنیم.

پدیده شکست و دو شکستی در گوهر الماس

هنگامی که نور به یک سنگ قیمتی برخورد کرده بخشی از آن به محیط بازتاب شده بخشی دیگر وارد سنگ می شود.
نوری که از سنگ عبور می کند، سرعت آرامی داشته و در زوایای گوهر خم می شود. به دلیل اختلاف سرعت نور، در هوا و سنگ قیمتی، پدیده شکست نور رخ می دهد. میزان این شکست در تمام نمونه های سنگ قیمتی یکسان بوده و می تواند به تشخیص نوع گوهر کمک فراوانی کند.

 ضریب شکست بیان گر میزان سرعت نور در هوا به میزان سرعت نور در سنگ
می باشد.

در صورتی که سرعت نور در هوا برابر با ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه و سرعت نور در الماس معادل ۱۲۵ هزار کیلومتر در ثانیه باشد، با تقسیم این دو عدد بر یکدیگر، عدد ۲٫۴ بدست می آید که نشان گر عدد ضریب شکست الماس می باشد.

این عدد نشان می دهد سرعت نور در هوا ۲٫۴ برابر از سرعت نور در الماس بیشتر است.

هنگامی که نور به یک سنگ قیمتی برخورد می کند، ممکن است دو پرتو جداگانه از نور وارد سنگ قیمتی شوند که هر یک دارای سرعت متفاوتی می باشد. به این پدیده دو شکستی می گویند که در سنگ های قیمتی مختلفی همچون الماس، زیرکن، روتایل و اسفن قابل رویت است.

البته لازم به ذکر است این پدیده معمولا نامتداول می باشد.

پدیده شکست و دو شکستی در گوهر الماس

 کلیه سنگ های قیمتی شفاف در دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

  • ایزوتروپیک

  • آنیزوتروپیک

ایزوتروپیک ها دسته از سنگ های هستند که از ساختار کریستالی همگرا و یکسانی برخودار بوده و نور در آنها با سرعت یکسان عبور می کند. این مورد موجب ایجاد تنها یک شکست نور در این گوهر ها می شود. بنابراین تک شکستی بودن تنها یکی از ویژگی های نوری در سنگ های قیمتی می باشد.

و اما گوهرهای آنیزوتروپیک آن دسته از سنگ های قیمتی بوده که نور در هنگام عبور از آنها به دو بخش تقسیم شده و دو قطبی می شود. بنابراین پدیده دو شکستی در این نوع از سنگ ها مشاهده می گردد.
این خاصیت معمولا در گوهرهایی دیده شده که دارای ساختار ۵ یا ۶ کریستالی بوده و قدرت این را دارند که نور را دو قطبی کنند.
این نوع از کانی های موج حرکتی نور را در یک مسیر محدود ساخته و سپس از ورود سایر امواج جلوگیری می کنند. بنابراین نور به دو پرتو تقسیم می کنند. در نهایت هر یک از این پرتو ها در مسیرهای مختلفی حرکت می کنند.

پدیده شکست و دو شکستی در گوهر الماس